Algemene Voorwaarden Groothandel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; (Wij leveren alleen aan bedrijven met een KVK nummer gerelateerd aan de beauty branche of op vertoon van een certificaat voor de opleiding nagelstyling, pedicure, kapster en ander beauty gerelateerde certificaten). 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Proles Beauty
de Bouwkamp 12b
6576JX Ooij


Telefoonnummer:   024 2600 209
E-mailadres:  [email protected]
BTWnummer: NL853131922B01
KVKnummer: 58668004


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h)i.v.m. hygiene is het niet mogelijk om producten zonder product seal te retourneren zoals bijvoorbeeld ManiQ lak of Caption lak hier zit geen seal om heen en deze kunnen wij niet retourneren omdat wij niet kunnen controleren of de producten gebruikt zijn. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade zoals bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.


Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Voor opleidingen, cursussen, (bij)scholingen, workshops en andere activiteiten van Proles Beauty.

 

Artikel 1 Definities

a.        Opdrachtnemer / Proles Beauty

Onder opdrachtnemer / Proles Beauty wordt volstaan de opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten gegeven door L.A.E. Rikkers- van Gemert en/of personeel van Proles Beauty.

 

b.         Opdrachtgever / cursist

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst voor het volgen van  opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten van Proles Beauty is afgesloten.

 

c.         Overeenkomst

Een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever afgesloten overeenkomst tot het verzorgen van een of meer opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten door opdrachtnemer.

 

Artikel 2 Prijzen

Als prijs geldt de prijs welke wordt genoemd in de opdrachtbevestiging c.q. factuur.

Omzetbelasting (B.T.W.), eventuele andere belastingen, heffingen en rechten, zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen. 

 

Artikel 3 Niet tijdige betaling

De opdrachtgever / cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Bij niet tijdige betaling heeft de opdrachtgever / cursist geen toegang tot de les.

 

Artikel 4 Annulering

De opdrachtgever / cursist heeft het recht het contract binnen 14 dagen na ondertekening te ontbinden, mits de 1elesdag nog niet is begonnen. 

Restitutie heeft alleen betrekking op lesgeld en op niet geleverde materialen / producten.

Als de opleiding tussentijds wordt beëindigd dan zal er een verrekening plaats vinden op het aantal gevolgde lessen. Hierbij wordt gerekend met de dagprijs van een losse lesdag (€ 249). 

 

Artikel 5 Uitval van opleidingsactiviteiten

Proles Beauty zorgt dat uitval van lessen zoveel mogelijk wordt voorkomen en spant zich in vervanging aan te bieden. Bij onvoorziene omstandigheden, die leiden tot uitval van de les wordt de cursist geïnformeerd. De les wordt op een andere datum ingehaald.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, presentaties, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de naam Proles Beauty op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam Proles Beauty openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

 

Artikel 7. Privacy verklaring

Alle informatie rondom persoonsgegevens kun je vinden op onze website onder kopje: Privacy verklaring.

 

Artikel 8. Klachtenprocedure

Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij je door naar onze website. 

 

Artikel 8 Einde overeenkomst

Het contract eindigt na de laatste lesdag, als de opdrachtgever / cursist om gegronde redenen de toegang tot de les wordt ontzegd, met wederzijds goedvinden na schriftelijke bevestiging, door het overlijden van de cursist, of als Proles Beauty de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit niet kan aanbieden door overmacht.

In verband met beëindiging van opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten door overmacht heeft de opdrachtgever / cursist recht op restitutie van niet gevolgde lessen en niet geleverde materialen / producten.

 

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen in het contract zijn mogelijk als deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door zowel L.A.E. Rikkers- van Gemert als de opdrachtgever / cursist.

 

 

Artikel 10 Verplichtingen onzerzijds

Wij zullen onze diensten naar beste weten en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

 

Artikel 11 Overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

-  Ziekteverzuim;

         -elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig op de cursuslocatie kunnen bereiken;

-  tekortkoming in de nakoming / levering door onze leveranciers;

-  tekortkoming in de nakoming door (gast)docenten;

-overheidsmaatregelen, die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben;

-alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten last van ons hoort te komen, een en ander behoudens opzet / grove schuld onzerzijds.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

De organisatie en uitvoering van opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten, alsmede het opstellen van het lesmateriaal, geschied naar beste vermogen van Proles Beauty. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of het tijdens de opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten verkondigde. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid. 

Deelname aan de opleidingen, cursussen, workshops, (bij)scholingen en andere activiteiten is voor eigen risico van de opdrachtgever / cursist.

Het handelen door opdrachtgever / cursist naar aanleiding van de (inhoud van) de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit, alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever / cursist. Proles Beauty is jegens de opdrachtgever / cursist, behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever / cursist voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud) de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit, dan wel het cursusmateriaal. Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Proles Beauty dienen/dient te komen, dan zal de aansprakelijkheid van Proles Beauty in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen prijs.

Ook voor eventuele gevolgschaden zijn wij behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk. 

De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Proles Beauty berust op de opdrachtgever / cursist, welke door deze wordt aanvaard.

 

Proles Beauty is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de cursist. 

Als Proles Beauty toerekenbaar tekortschiet en de cursist daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Proles Beauty beperkt vergoeding van de directe schade.

 

Artikel 13 Ontbinding

In de navolgende gevallen wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht ons verdere recht op schadevergoeding. Ook zijn wij in de navolgende gevallen bevoegd onze werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft verschaft aangaande de betaling van het door de wederpartij verschuldigde, een en ander ter keuzen van ons:

-De wederpartij komt een van zijn contractuele verplichtingen, inclusief die verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;

-Indien het faillissement of surseance van betaling van of door de wederpartij is aangevraagd dan wel krachtens wetsbepaling die wederpartij onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

-Indien op goederen, d.w.z. op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij conservatoir, executoriaal, of enig fiscaal beslag wordt gelegd.

In die gevallen is het door de wederpartij verschuldigde bedrag ongeacht een eventuele betalingsregeling direct opeisbaar.

 

Artikel 14 Uitvoering overeenkomst

Wij zullen de met de opdrachtgever / cursist gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch wij behouden ons het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit aan te brengen.

 

Artikel 15 Deelnemersaantal

Indien het aantal deelnemers voor een te geven opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit onder het door ons gestelde minimum aantal ligt, zijn wij gerechtigd, om de opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit af te gelasten. In zodanig geval kan de opdrachtgever / cursist de mogelijk worden geboden zich voor een andere opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit in te schrijven, bij gebreken waarvan het factuurbedrag zal worden gecrediteerd en in ieder geval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als in geval opdrachtgever / cursist inschrijving voor een andere opleiding, cursus, workshop, (bij)scholing of andere activiteit niet aanvaardt.

 

Artikel 16 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op al onze transacties bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.


Accept

Foto's en teksten zijn onder voorbehoud | Wanneer je gebruikt maakt van deze site, accepteer je onze algemene voorwaarden en Cookie beleid beleid. Copyright ©2015
Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.